christmas star     Mahbere Abune Selama- self help association, support those in need, Spiritual gatherings, youth and adult counselling       christmas star

logom3

 

2
Screen Shot 2013-02-23 at 19.17.05
crossB2
hnat
mb1
mb3
mb5

ዜናታትና

View more featured blog entries

 

  

lovecross ብሰላም እተዉ lovecross

 

     ናብ ማሕበር ኣቡነ ሰላማ ዌብሳይት ብሰላማ እተዉ፣ ኣብዚ ዌብሳይት እዚ መንፈሳዊ ህይወትኩም ዝሕግዝ ዘነቓቕሕ ቡዝሓት መደባት ሕዛ ቐሪባ ኣላ እሞ ተጠቀምቲ ክትኮኑ ብ ኣምላክ ሽም ብትሕትና ንሓትት። እዚ ዌብሳይት ብ ሃይማኖት ንዝጎልመሱ ፣ ለውጢ ኣብ ምምፃእ ንዘለዉ ፣ ገና ጀመርቲ ንዝኾኑን ፈፂሞም ሃይማኖት ዘይፈልጡን ኮቶስ ንኹላትና ዝሕግዝ፡ መንፈሳውይ ሂወትና ዘለምልምን ፉሉይ መደባት ሕዛ ቐሪባ ስለ ዘላ ብሓጎስ ክነበስረኩም ንፈቱ። 

 

                                            lll 

 

 

 

 

        ''ናይ ጎይታና ኣምላኽና መድሓኒና እየሱስ ክርስቶስ ልደት''

''ሕጻን ተወሊዱልና፡ ወዲ ተውሂብና እዩ እሞ፡ እቲ ግዝኣት ከኣ ኣብ መንኲቡ እዩ፡ ስሙውን ግሩም፡ መካር፡ ብርቱዕ ኣምላኽ፡ ኣቦ ዘለኣለም፡ መስፍን ሰላም ኪስመ እዩ።'' ኢሳይያስ 9:6።

+++ እንኳዕ ናብ ናይ ጎይታና ኣምላኽና መድሓኒና እየሱስ ክርስቶስ ዓመታዊ ናይ ልደት ክብረ በዓል ብሰላም ኣብጸሓና። ጎይታና ኣምላኽና መድሓኒና እየሱስ ክርስቶስ ናይ ልደቱ በረኸት ምስ ማሕበርናን ምስ ኩልና ህዝበ ክርስትያንን ይኹን ኣሜን።+++

++++++++++ ናይ ጎይታና ኣምላኽና መድሓኒና እየሱስ ክርስቶስ ልደት +++++++++

ታሕሳስ 28 ቤተክርስትያና ኣብ ኣባዕተ ዓመት ሓደ ግዜ ኣብ ዘመነ ዮውሃንስ ናይ ጎይታናን ኣምላኽናን እየሱስ ክርስቶስ ልደት ተ ኽብር። 
ኣብ ቤቴልሄም ኣብ ደምበ ኣብ መብልዒ ማል ዝተወለደ ህጻን እየሱስ መን እዩ? ኣብ መጽሓፍ ቅዱስ ሙሉእ ካብ ድንግል ስለ ዝውለድ ህጻንን ዝውለድ ንጉስን እንዳበለ ስለ ናዚ ህጻን ብዙሕ ይዛረብ፣ ብፍላይ ኣብ ትንቢተ ኢሳያስ ብዛዕባ እዚ ህጻን ዓሚቕ ምስጢር ይዛረብ ካብኣቶም ፧ -
"ሕጻን ተወሊዱልና፡ ወዲ ተዋሂብና እዩ እሞ፡ እቲ ግዝኣት ከኣ ኣብ መንኵቡ እዩ፡ ስሙ እውን ግሩም፡ መካር፡ ሓያል ኣምላኽ፡ ኣቦ ዘለኣለም፡ መስፍን ሰላም ክስመ እዩ።" ኢሳ 9፧6። ኣብ ላዕሊ ዘሎ ናይ መጽሓፍ ቅዱስ ዝተቐደሰ ቃል "መካር፥ ሓያል አምላክ” ኢሉ ነቲ ህጻን ይጽውዖ። ኣምላኽ ዝብል ቃል እዚ ህጻን ብርግጽ ኣምላኽ ምዃኑ የረድእ፣ መካር ሓያል ዝብሉ ቃላት ድማ ናይ ኣምላኽ ባህርያት ዝገልጹ እዮም።

ኣምላኽ ዝብሎ ዝብሃል ዘሎ ህጻን ብሓቂ ኣዳምን ሄዋንን ዝፈጠረ፣ 40 መዓልቲ ዝናብ ኣዝኒቡ ኖሁን ደቁን (ኣንስቲ ደቁን) ኣድሒኑ ዓለም ኩሉ ዝደምሰሰ፣ ሓዊ ኣዝኒቡ ሶዶምን ጎመራን ዘጥፈአ፣ መኻን ሳራ ወዲ ዘሕቖፈ፣ ግብጽን ፈርኦንን ብዓሰርተ መቕዘፍቲ ዝቐዘፈ፣ እስራኤል ናይ ኤሬትራ ባሕሪ ኸፊሉ ዘሳገረ፣ መና ካብ ሰማይ ዘዝነበ፣ ማይ ካብ ከውሒ ዘፈለቐ ናይ ኣብርሃም ናይ ይስሃቅ ናይ ያእቆብ ኣምላክ፣ ናይ ሳሙኤል፣ ናይ ዳዊት፣ ናይ ሰሎሙን፣ ናይ ኤልያስን ናይ ኤልሳእን ኣምላኽ ኣልፋን ኦሜጋን ኣምላኽ እዚ ህጻን እዩ። ነብዩ ኢሳያስ ኣይሁዳዊ ናይ ልኡል ኣምላኽ ቅዱስ ነብይ እዩሞ መን ኣምላኽ ኢሉ ክጽውዕ ከምዘለዎ ኣጸቢቑ ዝፈልጥ እዩ። ትኽክል ስለዝኾነ ድማ ኣብ መጽሃፍ ቅዱስ ሰፈረ። ቀጺሉ ብዝገርም ቃል “ኣቦ ዘልኣለም ” ይብሎ ዘልኣለማዊ ዝኾነ ኣምላኽ ጥራይ እዩ። ስለዚ እዚ ህጻን ነብይ ኣይኮነን፣ ሓድሽ ህጻን ቅድምሕጂ ዘይነበረ እውን ኣይኮነን ዘልኣለማዊነቱ ዝነበረ፣ ዘሎን ዝነብርን ምዃኑ ይገልጽ።

ብተወሳኺ እዚ ኣምላኽ ናይ ኣምላኽ ስራሕ ዝሰርሕ ኣምላኽ እዩ ዝተበሃለ እምበር ዘማልድ ኣምላኽ ኢሉ ኣይጸወዖን። ክሳብ ሕጂ ኣምላኽ ኣየማለደን ንመንከ ክማልድ ኣምላኽ ዝብል ቃል ተማላድነቱ እምበር ኣማላድነቱ ኣይገልጽን። ብስጋ ምምጽኡ ሓያል መካር ኣምላኽ ኣቦ ዘልኣለም ናይ ሰላም ሓለቓ ካብ ምዃን ዝኸልክሎ ዘይኮነስ “ተባሂሉ ክስመ እዩ” ዝብል ቃል ግን እዚ ሽሙ ኣምላክ ኣብ ዙፋኑ ከሎ ዝጽወዓሉ ሕጅውን ብስጋ ምንም ከይተቐየረ ሓያል መካር ኣምላኽ ኣቦ ዘልኣለም ናይ ሰላም ሓለቓ ካብ ምኻን ዝኽልክሎ ስለዘይኮነ ነገር ግን “ተባሂሉ ከምዝጽዋዕ” ይገልጽ። ካሊእ ማቴዎስ ወንጌል 2፧2 "እንሆ፡ ሰብ ጥበብ፡ እቲ እተወልደ ንጉስ ኣይሁድ ኣበይ ኣሎ? ኰዀብ ኣብ ምብራቕ ርኢና እሞ፡ ክንሰግደሉ መጺእና፡ እናበሉ ካብ ምብራቕ ናብ እየሩሳሌም መጹ” ይብል እዚ ቃል ህጻን እየሱስ ዝስገደሉ ኣምላኽ ም ዃኑ የርኢ እዚ ድማ መጽሓፍ ቅዱስ ስላዝኣመነሉ ኣስፊርዎ ኣሎ።

እዚ ህጻኑ ንጉስ ጥራሕ ኣይኮነን ኣምላኽ፣ ኣቦ ዘልኣለም ናይ ሰላም ሓለቓ እውን እምበር።
እሞድኣ ንምንታይ እዩ ኣምላኽ ባዕሉ ዝፈጠሮ ስጋ ክለብስ ዝፈተወ? ኣብቲ ደምበ ምሕደሪ እንስሳት እቲ ኣዝዩ ድኻ ዝበሃል እኳ ዘይሓድሩሉ ቦታ ክውለደሉ ከመይ መረጾ?
እወ ኣእምሮ ዘለዎ ሰብ ኩሉ እዚ ሕቶ ክሓትት ይግባእ። መልሱ መጽሓፍ ቅዱስ ይነግረና።
"ድማ መንግስተ ሰማያት ጽቡቕቲ ዕንቊ ዝደሊ ነጋዳይ ትመስል። ሓንቲ ኽብርቲ ዕንቊ ምስ ረኸበ፡ ከይዱ ዘለዎ ዂሉ ሸጠ እሞ ዐደጋ።

” ማቴ13፧45-46 ኣብዚ ቅዱስ ቃል ብነጋዳይ ዝተመሰለ መን እዩ? በነጋዳይ ዝተመሰለ ኣምላኽና እየሱስ ክርስቶስ እዩ። ናብዚ ዓለም ምምጽኡ፣ ኣብ ደምበ መብልዒ ማል ምውላዱ፣ ካብ ኩላትና ብታሕቲ ድኻ ዝኾነ ዝለዎ ኩሉ ሸይጡ ዝበሃል ቅዱስ ጳውሎስ ከም ዝተዛረቦ "ጸጋ ጐይታና እየሱስ ክርስቶስ ትፈልጡ ኢኹም እሞ፡ ንስኻትኩም በቲ ድኽነቱ ምእንቲ ኽትህብትሙ፡ ሃብታም ክነሱስ፡ ምእንታኻትኩም ደኸየ።” 2ኛቆሮ8፧9 ሃብታም ዝበሎ ኣምላኽ ናይ ኩሉ ወናኒ ኩሉ ናቱ ስለዝኾነ እዩ። ኣብ ናይ ነጋዳይ ምሳሌ ከም ዝገልጾ ናይ ኣምላኽነቱ ክብሪ፣ ግርማን መልክዕን ሸጠ ድኻ ዝተበሃለ ድማ ካብ ነገስታትን መሳፍንትን ዘይኮነስ ካብ ድኻን ምስኪንን ኣደ ምውላዱ፣ ኣብ ቤተመንግስቲ ዘይኮነስ ኣብ ደምበ ኣብ መብልዒ ማል ምውላዱን፣ ናብ ግብጺ ምስዳዱን፣ ምጽራፉን፣ መጸፋዑ፣ ኣብ ገጹ ርኩስ ምራቖም ስለ ዝተፈኡሉን ከም ወንጀለኛ ብመስቀል ምማቱን ኩሉ ሸይጡ ድኻ ኮነ ተባሃለ።

ግን…… እንታይ ክገዝእ እዩ እዚ ኩሉ?????????? ክብርቲ ዕንቊ። ክብርቲ ዕንቊ ዝተበሃለኸ መን እዩ????? እሱድኣ ኣነን ንስኹምን ኢና ኣምላኽና እሱ ክቡር ሃብትን ዕንቁን እንከሎ ንዓና ከም ክብርቲ ዕንቊ ጌሩ ኩሉ ሓዲጉ ንዓነ ዝገዘአ ብሓቂ ኣንሕና ክብርቲ ዕንቊ ዲና???????? ኣይ እሱ ድኣ ኣይኮናን፤ ወድሰብ ካብ ማዓስ ድኣሞ ክብርቲ ዕንቊ ኮነ? "ኲሎም ሓጢኦም ክብሪ ኣምላኽውን ስኢኖም።” ሮማ 3፧23 ዝብል ቃል ወዲሰብ ኩሉ ሃጥያተኛ ምኃኑ የረድእ። ግን ክብርቲ ዕንቊ ዝኾና እሱ ኣምላኽና ስለዝፍቀረና ጥራይ እዩ። እሱ ክርኤና ከሎ ግን ከም ክብርቲ ዕንቊ ይፈትወና ይብህገና ክሳብ ሞት ድማ ኣፈቂሩና መጽሓፍ ከም ዝነግረና ኩላትና ክሳብ መወዳእታ ኣፍቀረና "ኽሳዕ መወዳእታ ኣፍቀሮም።” ዮሓ13፧1።ስለዚ ድማ እዩ እዚ ነው በዓል ክነብዕል ከለና ዘደምም ፍቕሩ ክነስተውዕልን ክንግንዘብን ዘለና። ናይ ሓጎስ በዓል ዝኾነ ክሑጎስ ስለዝመጸ ዘይኮነስ ንዓና ካብ ዘልኣለማዊ ኩነኔ ኣድሒኑ ከሖጉስ (ብርግጽ ናትና መንፈሳዊ ሓጎስ ናቱ ሓጎስ እዩ) ስለዝመጸ እዩ።
ንሱ ከምዝፈተወና ንሕና እውን ክንፈትዎ እሱ ንዓና ከምዝነበረ ኣንሕና ድማ ንክብሩ ክነብር ምስትውዓል ይሃበና።
ርሑስ ልደት ይግበረልና። 
ካብ ኣባ ሳሙኤል ወልደ ሰላማ ናይ ጽሑፍ ዝቀረበ።

 

 

 

 

 

12512609 540946892740578 2340248855553422199 n

 

 

 

''መንፈሳዊ ጉዕዞ ናብ ኣምላኽና ጎይታና መድሓኒና እየሱስ ክርስቶስ ናብ ዝተወለደሉ ቦታ ቅድስት ቤተልሄም''

እንቋዕ ናብ ኣምላኽና ጎይታና መድሓኒና እየሱስ ክርስቶስ ዓመታዊ ናይ ልደቱ ክብረ በዓል ብሰላም ኣብጸሐና። ነዚ ክቡርን ዓቢ በዓል ምኽንያት ብምግባር ማሕበርና ማሕበር ኣቡነ ሰላማ ከሳቴ ብርሃን እስራኤል መንፈሳዊ ጉዕዞ ናብ ቅድስት ቤተልሄም ኣዳልዩልኩም ኣሎ። ናይዚ በረኸት ተሳታፋይ ክንከውን እግዚኣብሔር ብቸርነቱ ይሓግዘና።

 

 

12489184 540465022788765 3975317627824922342 o

 

 

 

 

 

 

 

 

በስም ኣብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ኣሃዱ ኣምላክ ኣሜን ብመጀመርያ ስለቲ ኩሉ ዝገበረልና ሉዑል እግዚኣብሔር ክብርን ምስጋናን ይብጸሓዮ ድሕሪ ምባል ፡ማሕበር ኣቡነ ሰላማ እስራኤል ነቲ ናይ መጀመርያ ሃዋርያ ኣብ ምድሪ ሓበሻ ዝኮነ ኣቦና ኣቡነ ሰላማ ከሳቴ ብርሃን ናይ ጵጵስና ማዕርግ ካብ ቅዱስ ኣታናትዮስ መንበረ ማርቆስ ዝተቐበለሉ ክብረ በዓል ብክብ ዝበለ ድምቀት ኣክቢርዎ ዊዕሉ።

 

12471160 534946526680566 1521681839 o12506861 1658674654373710 72627638 n12483135 1658677277706781 138422402 o

 

+++ እንቋዕ ናብ ኣቦና ኣቡነ ሰላማ ከሳቴ ብርሃን ጵጵስና ዝተሾምሉ ዓመታዊ ክብረ በዓል ብሰላም ኣብጸሓና።+++

'እስመ መምህረ ሕግ ይሁብ በረከተ፡ ናይ ሕጊ መምህር በረኸት ይሕብ እዩ'ሞ።'' መዝ 84:5

ክቡራት ምዕመናን ናይ ኣቦና ኣቡነ ሰላማ ከሳቴ ብርሃን ናይ ጽድቁን ናይ ተጋድሉኡን ዜና ክንነግረኩም ስምኡ። ሃዋርያዊ ኣቦና ኣቡነ ሰላማ ናይ ሕጊ መምህርን ናይ በረኸት ኣቦ ከምዝ ኾኔ ብቅዱሳን ኣቦታት ኣንደበት ከምዚ ኢሎም መስኪሮምሉ እዮም፥


1. ቅዱስ ኣትናቲዮስ ሊቀ ጳጳስ ዘእስክንድሪያ
ኣነ ኣትናቲዎስ 18 ታሕሳስ ብጹእ ቅዱስ ኣቡነ ሰላማ ከሳቴ ብርሃን ኣብ ኢትዮጵያን ኤርትራን ሃገር ናይ ጵጵስና ሹመት ሾይመካ ኣብ እስክንድርያ ሃገር ኣዋጅ ነጋሪ ዜርካ ኣውጅ ኢሉ ኣዚዝዎ። ኣቦና ኣትናቲዎስ ብጹእ ቅዱስ ማር ኣቡነ ሰላማ ከሳቴ ብርሃን ሰላማ ኣፈ ወርቂ ኣፈ መዓር ናይ ሚስጥርን ናይ ጸባን ፈልፋሊት መዓዛኻ ከም ዕጣን ከም ጽጌ ሮማን ዝጸበቀ ሰላማ መዓዛኻ ከም ጨና ዝኾነ ሰላማ ናይ በደል ጸልማት ዘርሕቕ ብርሃን ኢኻ ሰላማ ኣብ ቆላ ውሽጢ ዘሎ ናይ ደንጎላት ኮል ኢኻ ዝተመረጽካ ኣቦ ሰላማ ናይ በረኸት ዘይትን ናይ ክህነት ናይ መንግስትን ቅብኣት ኢኻ፡ ሰላማ ናይ ጥሙያት ናይ ጽሙኣት ምግብን መስተን ኢኻ፡ ሰላማ ናይ ዕውራን ብርሃን ናይ ሓንካሳት ምርኩስ ኢኻ፡ ሰላማ ንሓጥኣን ናይ ሃይማኖት በትሪ መድሓኒት ኢኻ፡ ሰላማ ናይ ቤተ - ክርስቲያን ጉልላት ዓምዲ ኢኻ፡ ሰላማ ዘይትነቓነቕ ጽኑዕ መሰረት ኢኻ፡ ኢሉ ብስላሴ ስም ባሪኹ እዚ ብማለት ናይ ምንኩስና ክዳን ኣልቢሱ ኣብ ዝኸበረ ወንበር ኣቐሚጥዎ።


2. ኣባ ጊዮርጊስ ዘጋስጫ ብሰዓታት ምስጋንኡ ከምዚ ኢሉ ኣመስጊንዎ፥
"ሰአል ለነ ሰላማ አቡነ ወመምህርነ እለ ፅልመት ነበርነ ከሰትከ ለነ ብርሃነ ዜናሁ ለመድሃኒነ"፤ አቦናን መምህርናን አቡነ ሰላማ አብ ጸልማት ዝነበርና ንዓና ናይ ክርስቶስ ብርሃነ ወንጌል አብሪህካልና፡፡ /ኣባ ጊዮርጊስ ዘጋስጫ ኣብ ናይ ሰዓታት ምስጋና/


3. ማሕለታይ ቅዱስ ያሬድ ብዝማሬኡ፥
"ዝንቱ ብእሲ መምህርነ ዘተፈነወ ውስተ ምድር ይከስት ብርሃነ፥ ብማለት ብርሃን ክገልጸልና ናብ ሀገርና ዝተለአኸ እዚ ሰብ መምህርና እዩ፡፡" /መጽ. ድጓ/


4. ናይ እየሩሳሌም ኤጵስ ቆጶስ ኣባ ቂርሎስ ብራእይ ተገሊጽሉ፥
ፍሬምናጦስ አብ አክሱም አብ ዝነበሩሉ ግዜ ናይ ቤተ መንግስቲ አማኻሪ ጥራይ ዘይኮነስ ቀደም ክብል ናይ ኦሪት እምነት ብሓደ እግዚአብሔር ምእማን ከምዝነበረ ዝፍለጥ ኮይኑ ናይ ተዋህዶ እምነት ጥምቀት ክህነትን ብዝግባእ ዝምስረተሉን ዝሰፍሓሉን መንገዲ ይደሊይ ነይሩ፡፡ አብዚ ግዜ ዝነበሩ ናይ ሐበሻ ክርስቲያን ሃይማኖት ጥራሕ እምበር ክህነት ፣ ቁርባንን ካልኦት ናይ ክርስቲያን ስርዓት አይነበሮምን፡፡

3734 537476166420984 6671615343366987193 n

ሉዑላን ነገስታት አብርሃን አጽብሃን ዓቕመ አዳም በጺሖም ናይ አቦኦም መንግስቲ ምስ ተረከቡ ኤድስዮስ ናብ ሀገሩ ተመሊሱ ካህን ኮይኑ፡፡ ፍሬምናጦስ አቡነ ሰላማ ብእግዚአብሔር ፍቃድ ተላኢኹ ግብጺ ሀገር እስክንድሪያ ከይዱ ጵጵስና አምጺኡ አብ ኢትዮጵያን አብ ኤርትራን ሃዋርያ ኮይኑ ከምህርን ከጠምቕን ብእግዚአብሔር መልእኽቲ ተነጊርዎ፡፡ በዚ መሰረት ስለዝረአዮ ነገር ንነገስታት አረዲኡዎም ብድሕሪ እዚ ጵጵስና ከምጽእ ጽቡቕ ፍቓዶም ስለዝኾነ ናብ እስክንድሪያ ከይዱ፡፡

 

ፍሬምናጦስ እስክንድርያ ዝበጽሐ እለ እስክንድሮስ ንኣትናትዮስ ሒዙ ንጉባኤ ኒቅያ አብ ዝኸደሉ ግዜ ነይሩ ክሳብ ዝምለስ ትምህርተ ቤተ ክርስቲያን እንዳተምሃረ ብትዕግስቲ ምሕላው ግዲ ኾይኑዎ፡፡ እለ እስክንድሮስ አብ ጉባኤ ንቅያ ብአትናትዮስ ኣፈ ጉባኤነት አርዮስ ረቲዑ ምስተመለሰ ሽዑ ንሹዑ ስለዝዐረፈ አብ መንበሩ አትናትዮስ ተተኪኡ፡፡ ፍሬምናጦስ ዝኸደሉ ዓቢይ ምኽንያት ንቅዱስ አትናትዮስ አቕሪቡ፡፡ አትናትዮስ ናይ ሐበሻ ሐይማኖት ብዝግባእ ምስተረድአ ንፍሬምናጦስ ስርዓተ ቤተ ክርስቲያን አምሂሩ ኤጲስ ቆጶስ ዘአክሱም ወዘኩላ ኢትዮጵያ ኢሉ ብአንብሮት ዕድ ተሾይሙ፡፡ ብሹመቱ ሰላማ ዝብል ስም ንኽወጸሉ መልአኩ ቅዱስ ዑራኤል ንእየሩሳሌም ኤጵስ ቆጶስ ኣባ ቂርሎስ ብራእይ ተገሊጹ ነጊሩዎ፡፡

 

ሰላማ ማለት ኣብ እግዚአብሔርን አብ ሰብን ማእኸል ኮይኑ ዘተዓርቕ ማለት እዩ፡፡ እብ ዘመነ ጥሜት ጽጋብ ኣብ ዘመነ ኲናት ሰላም ዝህብ ማለት እዩ፡፡ ብርሃነ ወንጌል ንኢትዮጵያን ንኤርትራን ዝለዘብሰረ ብብርሃነ ትምህርቱ ዝተሓጎሱ አብ ፀልማት ውሽጢ ነይሮም ብእኡ መንገዲ ወንጌል ዝበርሀሎም ምእመናን ከሳቴ ብርሃን ብማለት ሰይመሞ፡፡ 
ስለዚ ክቡራት ምዕመናን እዚ ቅዱስ ኣቦ እዚ ናይ ኦርቶቦክስ ተዋህዶ ፈላሚ ሃዋርያ ኣቦና ኣቡነ ሰላማ ከሳቴ ብርሃን ከምቲ ነቢይ ዳዊት ዝበሎ ''እስመ መምህረ ሕግ ይሁብ በረከተ፡ ወየሓውር እምኃይል ውስተ ኃይል፡ ወያስተርኢ ኣምላከ ኣማልክት በጽዮን።'' ''ናይ ሕጊ መምህር በረኸት ይሕብ እዩ'ሞ። ካብ ሓይሊ ናብ ሓይሊ ይኸዱ፣ አብ ጽዮን አብ ቅድሚ ኣምላኽ ይቘሙ።'' መዝ 84:5። ከም በሎ ኣቦና ሃዋርያና መምህርና ፈሊጥና ዕለቱ ክነክብሮን ናይ ቃል ኪዳኑ ተጠቃማይ ክንኽውን እግዚኣብሔር ብቸርነቱ ይሃግዘና።

 

''ኣዒንቲ እግዚኣብሄርሲ ናብ ጻድቃን እየን ዚርእያ፡ ኣእዛኑውን ናብ ጸሎቶም እየን፥'' 1ይ ጴጥሮስ 3:12፤

 

ኣቦና ኣቡነ ሰላማ ከሳቴ ብርሃን ናይ መጀመርታ ቀዳማይ ሃዋርያ ዝኾነ ኣቦና ኣቡነ ሰላማ ከሳቴ ብርሃን ጵጵስና ዝተሾመሉ ዓመታዊ ክብረ በዓል እዩ። ኣቦና ኣቡነ ሰላማ ከሳቴ ብርሃን ጵጵስና ክሽወም ከሎ ኣብ ምድሪ ሓበሻ ኣምደ ብርሃን ተገሊጹ። ኣቦና ክርስትና፡ ጥምቀት፡ ክህነት፡ ጵጵስና ኣምጺኡ ብወንጌልን ብጥምቀትን ካብ ጸልማት ናብ ብርሃን ኣሰጋጊሩና እዩ። ሓዱሽ ኪዳን ሰቢኹ ክርስትና ኣጥሚቑ ናይ ክርስቶስ ስግኡን ደሙን ኣቐቢሉ ንሰማያዊ ማዕረግ ዘብጸሐና ጻድቕ ኣቦና እዩ።

 

 

 

 

 


''ብክርስቶስ ኣእላፋት መዕበይቲ እኳ እንተ ኣለዉኹም፡ ኣነ ብክርስቶስ እየሱስ ብወንጌል ወሊደኩም እየ እሞ፡ ብዙሓት ኣቦታትሲ የብልኩምን። '' 1ይ ቆሮንቶስ 4:15።

 

 

 

 

 


ሃዋርያዊ ኣቦና ኣቡነ ሰላማ ከሳቴ ብርሃን ኣብ ምድሪ ሓበሻ ናይ መጀመርያ ክርስትና ዘጥመቐ ቤተክርስቲያን ዝተኸለ ካብ ኦሪትን ዝተፈላለየ ናይ ጣኦት እምነት ብሃገር ደረጃ ሓደ ናይ ተዋህዶ ክርስትና እምነት ዝመስረተ ሓበሻ ኣብ ናይ ዓለም መድረኽ ናይ ክርስትያን ደሴት ክትከውን ዘፋለጠ እዩ። 

 

 

 

 

 

 

 


''ነቶም ቃል ኣምላኽ ዝነገሩኹም መራሕቲኹም ዘክርዎም፡ መወዳእታ ንብረቶም እናተቛመትኩም፡ ኣሰኣሰር እምነቶም ስዓቡ።'' ዕብራውያን 13:7።

 

 

 

 

 

 


ኣቦና ኣቡነ ሰላማ ከሳቴ ብርሃን - ናይ መጀመሪያ ሃዋርያ ኣብ ምድሪ ሓበሻ ዝሰርሖም ስራሕቲ

 

 

 

 

 

 


1. ወንጌል ዝሰበከልና ሃገርና ብናይ ባዓላ ቋንቋ ወንጌል ዝተርጎመልና

 


2. ክርስትና ዘጠመቐናን ካብ ጸልማት ናብ ብርሃን ዘሳገረና

 


3. ብዘመናት በዝሒ ዘይናወጽ ዶግማኣን ቀኖናኣን ሰሪሑ ቤተክርስቲያን ዝተኸለልና 

 


4. ናይ ክርስቶስ ቅዱስ ስግኡን ክቡር ደሙን ዝሃበና

 


5. ብዙሓት ጳጳሳት ፥ ካህናት፥ ዲያቆናት ዝሾመልና

 


6. ብገድሉን ብትሩፋቱን ብቅድስኑኡ ፍሉይ ናይ ቃል ኪዳን ጸጋ ዝተወሃቦ ብጥንታውያን ኣቦታትን ዝተመስከረሉ

 


7. ብቃል ኪዳኑ ንዝኣመኑ ናይ መንግስተ ሰማይ ወረስቲ ክኾኑ ካብ ኣምላክ ቃል ኪዳን ዝተወሃቦ ጻድቕ ሃዋርያዊ ኣቦና ኣቡነ ሰላማ ከሳቴ ብርሃን። 
ናይ ቅዱስ ኣቦና ኣቡነ ሰላማ ከሳቴ ብርሃን ጸሎትን በረኸትን ምስ ማሕበርናን ምስ ኩልና ሕዝበ ክርስቲያን ይኹን ኣሜን።+++

 

 


+++ ርሑስ በዓል መስቀል +++

 

ቃል መስቀል ነቶም ዚጠፍኡ ዕሽነት እዩ፡ ንዓና ንንድሕን ግና ሓይሊ ኣምላኽ እዩ። 1ይ ቆሮንቶስ 1:18

"በቲ መስቀል ጐይታና እየሱስ ክርስቶስ፡ ዓለም ብእኡ ንኣይ እተሰቕለት ኣነውን ንዓለም እተሰቐልኩ እንተ ዘይኰነስ፡ ትምክሕቲ ዘበለ ካባይ ይርሐቕ። ገላትያ 6፥15
እንቋዕ ናብ ቅዱስ መስቀል ዓመታዊ በዓል ብሰላም ኣብጻሐና። ናይ ቅዱስ መስቀል በረኸት ምስ ማሕበርናን ምስ ኩልና ሕዝበ ክርስቲያን ይኹን ኣሜን።

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12074530 509088085926459 4451002786289692022 n

 

ዘሕጉስ ብስራት ንሕዝበ ክርስቲያን ''ኣነስ ክርስቶስ ኣይኮንኩን ኢሉ ተኣመነ እምበር ኣይከሐደን'' ወንጌል ዮሐ 1፡19 እትብል ሓዳሽ ናይ ትግርኛ ስብከት DVD ቁጽሪ 23 ብ ኣባ ሳሙኤል ወልደ ሰላማ ተዳልዩ ቀሪቡልኩም ኣሎ። ናይዚ በረኸት ተጠቃማይ ዝገበረና ኣምላከ ኣቡነ ሰላማ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ክብር ምስጋና ይኹኖ።
“ ኣነ ወንጌል እንተ ሰበኽኩ፡ ብግዲ በጺሑኒ እዩ እሞ፡ ዝምክሓሉ የብለይን። ወንጌል እንተ ዘይሰበኽኩ ግና ወይለይ።”1ይቆሮ.9፡16
“ወንጌልን ብሰብክ እንኳ የምመካበት የለኝም፤ ግድ ደርሶብኝ ነውና፤ ወንጌልንም ባልሰብክ ወዮልኝ።” 1ኛቆሮ.9፡16

 

11207287 503758463126088 5487558900138240388 n

 

12020017 503505893151345 4238176563281114296 n

 

 +++እንኳዕ ካብ ዘመነ ሉቃስ ናብ ዘመነ ዮሐንስ ብሰላም ኣሰጋገረና ኣሜን +++

 

መስከረም ናይ ዓመት ናይ መጀመርያ ወርሒ እዩ። “ እንጌራ ብረሃጽ ገጽካ ኽትበልዕ ኢኻ።” ዘፍ.3፡19 ተባሂሉ ንኣዳም ዝተነገረ ቃል ሕገ ተፈጥሮኣዊ ኮይኑ ወዲሰብ ወጺኡ ወሪዱ ሓሪሱ ብረሃጹ እንጀርኡ ዝበልዕ ኮይኑ እዩ።በዚ መሰረት ዘርኢ ዘሪኦም ተኽሊ ተኺሎም ዝነብሩ ሓረስተ ምድሪ ኣብ ወርሓ ክረምቲ ዝዘርእዎ ዘርኢ ኣፍርዩ ምድሪ ድማ ብለምለም ጸቢቓ እንስሳት ድማ ነቲ ለምለም ሳዕሪ በሊዖም ጽሩይ ማይ ሰትዮም ጸጊቦም ጸቢቖም ዝረኣዩሉ ናይ ልምላሜ ናይ ፍርያት ወርሒ እዩ። “ ንምድሪ ትበጽሓን ዕልቕልቕ ተብላን፣ ኣዚኻ ተሀብትማ፣ ርባ ኣምላኽ ማይ መሊኡ እዩ። ንምድሪ ኸምዚ ጌርካ ምስ ኣዳሎኻያ፣ እኽሊ ተዳልወሎም…………..ኣሳውሕ ብመጓሴታት ይኽደን፣ ለሴታትውን እኽሊ ይጒልበብ፣ እልል ይብሉን ይዝምሩን ኣለዉ።” መዝ. 65፡9-13


ብተወሳኺ’ውን እዚ ዕለት ዘመን ሓሊፉ ዘመን ዝትከኣሉ ናይ ዘመን መለወጢ እዩ። “ ንዓመት ብሳህልኻ ትኽልላ፣ ኣሰርካ ስብሒ የንጠብጥብ። ከምዝብሎ መዝ.65፡11 ፧ በዚ መሰረት ድማ ቤተ-ክርስትያና ንዓመታት ብምሕረቱ ብዝሓት ንዝህበና ንእግዚኣብሄር ምስጋና ንምቕራብ ቅዱስ ዮሃንስ ብዝብል ስያሜ እንዳኽበረቶ ትነብር።ብቕዱስ ዮሃንስ ስም ምስያሙ ዮሃንስ “ ብሓቂ እብለኩም አሎኹ፡ ካብ ኣንስቲ ኻብ እተወለዱ ኻብ ዮሃንስ መጥመቕ ዚዐቢ ሓደ እኳ ኣይተንስኤን። ማቴ.11፡11 ተባሂሉ ዝተነገረሉ ናይ ጻድቃን ናይ ሰማዕታት ርእሲ ከምዝኾነ በዓሉ ድማ ናይ በዓላት በኹሪ እዩ።ብኻልኣይ ድማ ዮሃንስ ካብ ነብያት መጨረሻ ካብ ሓዋርያት መጀመርያ ተረኺቡ ካብ ሰማያት ክወርድ እዩ ካብ ድንግል ክውለድ ምባል ገዲፉ “ ንጽብሒቱ ዮሃንስ ንእየሱስ፡ ናብኡ ኺመጽእ ከሎ ረኣየ እሞ፥ እንሆ፡ ሓጢኣት ዓለም ዜርሕቕ ገንሸል ኣምላኽ፡ በለ። ዮሐ.1፡29 ኢሉ ዘመነ ሓዲስ ከምዝሰበኸ ዕለቱ ድማ ናይ ዘመን መለወጢ እዩ።ጎይታ ምስ ዐረገ ብ180 ዓ.ም ኣብ እስክንድርያ ሊቀ-ጳጳስነት ዝተሾመ ቅዱስ ዲሜጥሮስ’ውን ተገሊጹሉ ባሕረ ሓሳብ ብዮሃንስ ጀሚሩ እዩ ደሪሱሉ። “ ርእሰ ዓውደ ዓመት ዮሐንስ ወላዴ መጥቅዕ በአበቅቴ” ምባሉ ድማ ነዚ እዩ።


ብምሕረቱን ብይቕሬትኡን እዚ ኩሉ ዓመት ተሸኪሙ ናብዚ ሓድሽ ዓመት ዘብጽሓና እግዚኣብሄር ሽሙ ዝተመስገነ ይኹን። ሓድሽ ዓመት ናይ ዓለም መወዳእታን ናይ ዘልኣለማዊ ሂዎት መጀመርታን የዛኻኽረና "ኣብ ጸጽባሕ ሓድሽ እዩ እሙን ምዃኑ ድማኒ ዓብዩ እዩ። ነፍሰይሲ፡ ግደይ እግዚኣብሄር እዩ ስለዝ ብእኡ ተስፋ እገብር ትብል ኣላ።"ድጒዓ ኤርምያስ 3:23-24ናይ ዓለም ፍጻሜ ማለት እታ ናይ መወዳእታ ማዓልቲ ምርኣይ ኣይኮነን ናይ ወዲ ሰብ ናይ ዕድምኡ መወዳእታ ናይ ዘመኑ ፍጻሜ እዩ። ስለዚ ሕጂ እዩ ነብስና ክንምርምራ ዘለና፤ ኣበይ ኢና ዘለና? እግዚኣብሄር ዘሕጉስ ምግባር ዶ ኣለና? ናይ ኣቦታትና ኣሰር ንኽተል ዶ ኣለና? ኢልና ነብስና ንሕተት ምኽንያቱ ወዲ ሰብ ዝፍረድ ኣብዛ ዓለም ከሎ ብዝሰረሖ ስራሕ እዩ እዛ ዕድል ከም ዋዛ ተሓሊፋ ካልኣይ ዕድል የለን።


ሓድሽ ዓመት ምስ ሸኽሚ ሓጥያትና ንከይንቕበላ ተዓጢቕና ክንትስእ ኣለና። መጀመርታ ግን ነብስና መርሚርና ድኽመንታናን ሓጥያትናን ንምቕባል ንዳሎ። ስሕተትና ጌጋ እዩ ሓጥያት እዩ ኢልና ንፍለዮ ምክንያቱ እዚ ዝመሓየሹ ነገራት ንምርኣይ ስለዝሕግዘና። ካብኡ እውን ሓጥያት ማለት ንእግዚኣብሄር ምሕዛን ማልት እዩ፣ ናይ ጎይታናን ኣምላኽናን እየሱስ ክርስቶስ ናይ መስቀል ሕማማት እዮ፣ መንግስተ ሰማያት ካብ ምውራስ ዝኽልክል ምኻኑ ካብ መጽሓፍ ቅዱስ ተረዲእና ናብ ንስሃ ንቕረብ ኩሉ ክፋእ ንምግዳፍ ሓድሽ ሰብ ንሙኻን ንተንስእ። 
"ስለዚ ሓደ እኳ ብክርስቶስ እንተ ኣልዩ፡ ንሱ ሓድሽ ፍጥረት እዩ፡ እቲ ብሉይ ሐሊፉ፡ እንሆ፡ ኲሉ ሓድሽ ኰይኑ። " 2ይ ቆረንቶስ 5:17

 

ድኽመትና ተረዲእና ንእግዚኣብሄር ካብሓጥያትን ንዕኡ ደስዘየብል ነገራት ኩሉ ከርሕቐልና ብትሕትና ንሕተቶ። ኣይኮን ሓቲትናዮስ ከይሓተትናዮ እኳ ዝገበረልና ካብ ሓሳብና ንላዕሊ እዩ። "ጽሩይ ማይ ክነጽገልኩም እየ እሞ ክትጸርዩ ኢኹም። ካብ ኲሉ ርኽሰትኩምን ካብ ኲሎም ጣኦታትኩምን ከጽርዩአኩም እየ። ሓድሽ ልቢ ድማ ክህበኩም፡ ሓድሽ መንፈስ ከኣ ከሕድረልኩም፡ ናይ እምኒ ልቢ ኻብ ስጋኹም ከውጽእ፡ ናይ ስጋ ልቢውን ክህበኩም እየ። ንመንፈሰይ ኣብ ውሽጥኹም ከሕድሮ፡ ብትእዛዘይ ከመላልሰኩም፡ ፍርደይ ከሐልወኩምን ከግብረኩምን እየ" ትንቢት ህዝ36:25-27። ነዚ ዓመት ትገብርዎም ትደልዩ ነገራት ጽሒፍኩም እግዚኣብሄር ከምዝረድአኩም ኣሚንኩም ሂዎትኩም ንምቅያር ተስኡ መደብ ኣውጽኡ ጽቡቕ ንምግባር ክትስኡ ከለኹም ናይ እግዚኣብሄር ኢድ ምሳኹም እያ።

 

 

"ኣነ ዝሐስበልኩም ዘሎኹ ሓሳብ እፈልጦ እየ፡ መፈጸምታን ተስፋን ክህበኩምሲ፡ ሓሳብ ደሓን እምበር፡ ናይ ክፉእ ኣይኰነን፡ ይብል እግዚኣብሄር።" ትንቢት ኤር 29:11

 

ካብ ኣባ ሳሙኤል ወልደ ሰላማ 
2008 ዓ/ም ግዕዝ

 

11998983 503517106483557 8341361658666014550 n

meleekty

ኣገዳሲ ምልክታ

 

ኩቡራት ናይ ኣቡነ ሰላማ ማሕበር ዌብሳይት ተጠቀምቲ ብምልእኹም ነዚ ዌብሳይት ተጠቀምቲ ንኽንከውን እግዚኣብሄር ስለዝፈቐደ ዝተመስገነ ይኹን ኣቡነ ሰላማ ብፀሎቶምን ቃልኪዳኖምን ስለዝሓገዙና ዝተመስገኑ ይኹኑ ። ካብዚ ብምቕፃል ናይ ማሕበር እቡነ ሰላማ ሽም ዝፅውኡ ናይ ማሕበር ሽም ዘግድፉ ዌብሳይትን ፌስቡክን ካልኦት ፅሑፋትን ሰለዘለዉ ጥንቃቔ ክትገብሩ ብትሕትና ነተሓሳስብ። 

 

ሶሙናዊ መደባት

 

jesus sermon on the mount buttons-p145807933072694819en88u 325ቀዳም
14:00 -20:00   ጉባኤ
20:00 -21:30  ፀበል ኣጠቃቕማ
ሰንበት
20:00 -22:30   ጉባኤ
13:00 -17:00   ግላዊ ምኽሪ
ሶኒ
14:00 -16:30 ግላዊ ምኽሪ   
20:00-21:30 መንፈሳዌ ኮርስ
ሶሉስ
10:00 -12:00   ግላዊ ምኽሪ
15:00 -14:30   ግላዊ ምኽሪ
ሓሙስ
10:00 -12:00   ግላዊ ምኽሪ
ዓርቢ
19:00 -23:00   ጉባኤ

ኣብ 12፣16፣ 18ን 26ን ወርሓዊ ዝኽሪ ፀበል ፃድቕ እሎ እዩ። 

ናይ መፅሓፍ ቅዱስ ጥቕሲ

readings " ናኸ ኣቱም ብጐይታ ፍቑራት ኣሕዋትና፡ ኣምላኽ ካብ ጥንቲ ብናይ መንፈስ ቅድስናን ብእምነት ሓቅን ንምድሓን ስለ ዝሐረየኩም፡ ንሕና ብዛዕባኻትኩም ንኣምላኽ ኲሉ ሳዕ ከነመስግኖ ግቡእና እዩ። 

                 2ይተሰ 2:13

ብባሕታዊ ሳሙኤል ዝቐረበ መጻሕፍትን ቪሲዲን

 

abb

 

ብሂል ኣቦታት

stanthony"ንእግዚኣብሄር ካብ ብፃይካ ኣብሊፅካ ፍተዎ ንብፃይካ ድማ ሓለፋ ነፍስኻ ፍተዎ" 

ኣባ ይስሓቕ ሶርያዊ

ብሂል ኣቦታት

stanthony "ሓንቲ ናይ ክፍኣት ቃል ነቲ ሰናይ ሰብ ክፉእ ትገብሮ፥ ሓንቲ ሰናይ ቃል ግን ነቲ ክፉእ ሰብ ሰናይ ትገብሮ እያ።"                                        ኣባ መቃርዮስ 

ብሂል ኣቦታት

stanthony"ሕማቅ ሓሳባት ኣብ ሓንጎልካ  

ከይፍጠሩ ክትገብር ኣይከኣለካን እዩ ግና ክትነፅጎም ትኽእል ኢኻ።" ኣባ ፒምዋ

ብሂል ኣቦታት

stanthony"ምሉእ ሂዎቶ ንድንግል ማርያም ዘገልገለን ዝሃበን ሂዎቱ ፈጺማ ኣይትጠፍእን እያ።"  ኣባ ኣግናጥዮስ ናይ ኣንፅዮክ

ብሂል ኣቦታት

stanthony"ንሰብ ካብ ባዕሉ ሓሊፉ ካሊእ ሰብ ክጎድኦ ዝኽእል የለን።" 

ኣባ ኣንጦንዮስ ዕብይ ኣቦ መነኮሳት

 

      ክትክተሉና እብ ሓዲኦም ይፅቀጡ

  twitter-logo-circular-OFFfacebThis email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 

Screen Shot 2012-12-21 at 03.44.02

feedback